โลโก้เว็บไซต์ แสงฉานโปรเจค นิทรรศการโครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ และโครงงานออกแบบมัลติมีเดีย(Art Thesis) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสงฉานโปรเจค นิทรรศการโครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ และโครงงานออกแบบมัลติมีเดีย(Art Thesis)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2562 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 642 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการโครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ และโครงงานออกแบบมัลติมีเดีย(Art Thesis) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรพล มโนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
ภายใต้แนวคิด SangshanTheProjectผลงานนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ อัตลักษณ์องค์กร
ออกแบบตัวอักษร ออกแบบลวดลายและออกแบบภาพประกอบ ถ่ายภาพและวีดิทัศน์ เว็บไซต์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชัน อินโฟกราฟิกและเกม แอนิเมชันและฟิกเกอร์  ระหว่าง วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-21.00 น.
ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา