โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรจากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรจากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ซึ่งถือเป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" รวมถึงเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ สำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ประาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมากยิ่งขึ้น

ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวีดเชียงใหม่ จัดงานในวันทร่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในงานมีการถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการประราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่วงวัฒนธรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ภาพ/ข่าว : ศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา