โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 596 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช) ร่วมกับ ศ.นพ.อิศรางค์  นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อโรคมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับมะเร็ง ทางเลือกการรักษา การดูแลระยะสุดท้ายและความตายในแต่ละช่วงอายุ และเพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับโรคมะเร็งและความตาย โดยจะนำผลการตอบแบบสอบถามที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้หมาย ประชาชนชาวไทย และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดระบบบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความเห็น โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQjjAT7h6LbQ6YAYxS_z5qB3uEDn49iUb5HGjuOx9j4JqHcA/viewform


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา