โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1702 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

https://webs.rmutl.ac.th/สรรหาคณะวิทย์1.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/สรรหาคณะวิทย์2.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/สรรหาคณะวิทย์3.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/นโยบาย4.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ปี2562-2565.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/ใบสมัคร.doc


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา