โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

https://webs.rmutl.ac.th/สรรหาคณบดี1.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/สรรหาคณบดี2.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/สรรหาคณบดี3.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/นโยบาย4.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/ใบสมัครคณบดีศิลปกรรมdoc

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Download)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Download)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา