โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์วิทยาลัยฯ โชว์ผลงาน “เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารฯ” ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์วิทยาลัยฯ โชว์ผลงาน “เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารฯ” ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 699 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ พร้อมด้วยอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเมคคราทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำ “เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต” แสดงในงานอินเตอร์แมค 2019 ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

งานอินเตอร์แมค 2019 เป็นงานแสดงต้นแบบนวัตกรรมหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และนวัตกรรม หน่วยวิจัยไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม จัดโดยสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อหาแนวทางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปี 2563 อันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (Center of Robotics Excellence : CoRE) โดยทางหลักสูตรเมคคราทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือ

ผลงานการออกแบบและการจัดทำ “เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต” ดังกล่าวฯ เป็นผลงานของหลักสูตรหลักสูตรเมคคราทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่น 22,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในห้อง 100 ลูกบาศก์เมตร ลดลงเหลือ 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน 2 ชั่วโมง (เกินค่ามาตรฐาน 440 เท่า) โดยหลักการทำงานของเครื่องฯ เริ่มจากการดูดอากาศเข้ามายังเครื่องด้วยพัดลมผ่านแผ่นกรองหยาบเพื่อกรองฝุ่นหยาบ อัดประจุอากาศให้เป็นอนุภาคไฟฟ้าบวก รวบรวมอากาศและล้างทำความสะอาดผ่านตัวตกตะกอนก่อนปล่อยเป็นอากาศบริสุทธิ์ ในเบื้องต้นจะมีการขยายผลโครงการและทดสอบการใช้ใน โรงพยาบาลทรวงอก, โรงพยาบาลยันฮี, โรงพยายจุฬารัตน์ 11, โรงคั่วชาและโรงคั่วกาแฟในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อการพัฒนาเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคฯ ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา