โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับ ปวส. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับ ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 ณ  อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
          รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในหลายด้าน ทั้งด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ และด้านผู้ใช้บัณฑิต การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) ในการหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงงานและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562
          การประชุมสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ร่างหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ โดยมีหลักสูตรที่ต้องพัฒนาปรับปรุง 6 หลักสูตร คือ หลักสูตรพืชศาสตร์   หลักสูตรสัตวศาสตร์  หลักสูตรประมง  หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรใหม่ หลักสุตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ และหลักสูตรของสาขาวิทยาศาสตร์เชียงใหม่  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา