โลโก้เว็บไซต์ งานหอพักนักศึกษา วทส.จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอพักนักศึกษา วทส.จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดำเนินการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาลจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ ในเรื่องของความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาล การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) การเคลื่อนย้ายสิ่งของ การดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นโดยอาจารย์ ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก และนักศึกษา ระดับ ปวช.1 สังกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์-เตรียมบริหารธุรกิจ-เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

          ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเกิดอัคคีภัย การเกิดแผ่นดินไหว หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาให้หอพักนักศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ ดำเนินการบริการสวัสดิการและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการศึกษา เป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษา ให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการฝึกซ้อมแผนแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาลขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรภายในหอพัก ได้มีการซักซ้อมในสถานการณ์จำลองขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และเป็นการเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที

           

ขอบคุณภาพ / และข้อมูลข่าว โดย : อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ  ปันทะนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา