โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนจอมทอง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรม มทร.ล้านนา สร้างแรงบันดาลในให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โรงเรียนจอมทอง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรม มทร.ล้านนา สร้างแรงบันดาลในให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 8 สิงหาคม 2562  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จากโรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างแรงบัลดาลใจในการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนในห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม-เตรียมสถาปัตยกรรม ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมต่อยอดภายใต้กรอบและแนวทางจากการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ว่าด้วยเรื่องการเตรียมรายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Credit-based Upper Secondary Schools

     สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวอาจารย์ชัยภูมิ สีมา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าดูงานในห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์ และห้องปฎิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติวิชาพื้นฐานทางช่างด้วยการตะใบชิ้นงานโลหะ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา