โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 สิงหาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ ) จัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน  มหาวิทยาลัยมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่ทุกท่าน  และท่านทั้งหลายต้องระลึกเสมอว่าท่านคือตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จะต้องออกไปแสดงศักยภาพอันเปี่ยมล้นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ เพื่อยืนยันว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ มืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน อันเป็นที่ต้องการของสังคม อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านควรยึดถือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานคืออิทธิบาท 4 อันได้แก่

ฉันทะ : ความพอใจ หมายถึง ความรักงาน จะต้องชอบหรือ ศรัทธางานที่ทําอยู่ มีความสุขที่ได้ ทํางานที่ได้รับมอบหมาย

วิริยะ : ความพากเพียร หมายถึง  ความขยันหมั่นเพียร ในการทํางาน รวมทั้ง หมั่น ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีคำกล่าวว่า

“ความสำเร็จมักอยู่ไกล เกินไปถึง          กับคนซึ่ง นั่งหงอย และคอยหา

ความสำเร็จจะมาอยู่แค่ปลายตา            กับคนที่คิดว่าต้องพยายาม”

จิตตะ : ความเอาใจใส่ หมายถึง จะต้อง มีจิตใจ หรือ สมาธิจดจ่อกับงานที่ทํา รวมถึง มีความรอบคอบและความ รับผิดชอบในงานที่ทําอย่างเต็มสติกําลัง

วิมังสา : ความหมั่นตริตรอง พิจารณาหาเหตุผลในงานที่ทํา ทํางานด้วย ปัญญา ด้วยสมองคิด รวมถึง การมีความเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้งทั้งในแง่ ขั้นตอนและผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของงาน  คนเราบางครั้งต้องก้าวถอยหลังก่อนเพื่อที่จะกระโดดให้ได้ไกลขึ้น เชื่อว่าหากทุกท่านนำสิ่งที่กล่าวมาใช้ในการดำเนินชีวิตและในการทำงานความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกคน จะเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่    มีความมุ่งมั่น พากเพียร พยายามเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับถ่ายทอด ไปพัฒนาประเทศชาติ  รวมทั้งต่อยอดพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานของท่านให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้บัณฑิตทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ และประสบความสำเร็จในชีวิต"

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ ) มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน 3 คณะ 1 วิทยาลัยฯ ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 779 ราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จำนวน 1,144 ราย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 375 ราย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 2,322 คน ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา