โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “จัดโครงการประสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นทีชัย  ผัสดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ทองกวาว มทร.ล้านนา

สำหรับโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรในสังกัด โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ น.ส.วาสนา  เกณษา ผู้อำนวยการสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.อินทริรา  ฉัตรมงคล นางกรรณิการ์  จันต๊ะวงค์ และน.ส.ณัฎฐพร  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการคลังชำนาญการ  บรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2562 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา