โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ระดมความคิดปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ระดมความคิดปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “จัดทำหลักสูตรปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประยงค์  ใสนวน เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

การจัดโครงการ “จัดทำหลักสูตรปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ในครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพ, หาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกเขตพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั้งไปในทุกเขตพื้นที่ มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปให้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนในอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยเชิญรองศาสตราจารย์ลิลลี่  กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชากาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาสุขภาพ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จาก มทร. 6 เขตพื้นที่ กว่า 80 คน ร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา