โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม STEM EDUCATION ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง สร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม STEM EDUCATION ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง สร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  STEM EDUCATION แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนประชาราชวิทยา อำเภองาว  จังหวัดลำปาง ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษายุคใหม่  ที่ต้องใช้การบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะวิชาชีพก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และเพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาให้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน จึงจัดโครงการนี้ขึ้นแก่โรงเรียนเครือข่าย
          การจัดอบรมดังกล่าวมีนักเรียนโรงเรียนประชาราชวิทยา เข้าร่วมจำนวน 43 คน  ครู 4 คน  โดยคณะดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  และทำกิจกรรม STEM ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ด้านการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ   กิจกรรมนำเสนอผลการเรียนรู้และกิจกรรมสะท้อนความคิด เพื่อให้นักเรียนและครูได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ STEM ในการเรียนรู้
        ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก : https://www.facebook.com/pg/pprrmutllampang/photos/?tab=album&album_id=653441775147930ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา