โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีถวายผ้ากฐิน สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีถวายผ้ากฐิน สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 สิงหาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ห้วยแก้ว) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีถวายผ้ากฐิน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องสักการะในงานถวายผ้ากฐิน ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ปฏิบัติจริงจนก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าในงานศิลปะ และวัฒนธรรมไทย   โดยมี ผศ.ดร.นิวัฒน มูลปา รองอธิการด้านนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีได้มอบต้นเงินให้แก่ผู้แทนคณะและหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปใช้รวบรวมปัจจัยสำหรับตั้งองค์กฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะนำไปถวาย ณ วัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นี้

        สำหรับกิจกรรมในโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในการถวายผ้ากฐินในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านในหัวข้อ “ประเพณีถวายผ้ากฐินชาวไทขืน เมืองเชียงตุงและรัฐฉานตะวันออก” โดยวิทยากรพระหลวงน้ำ ปัญญาโภคะ วัดหลวงน้ำ เอิ่งกาดถ้าย เมืองเชียงตุง และเรื่อง “ประเพณีถวายกฐินของชาวไทยใหญ่และพม่า” โดยวิทยากร พระหลาวแลง กิตติธโร บ้านอ้ายเหนือ อ.เมืองล่าเสี้ยว จ.ล่าเสี้ยว รัฐฉาน สหภาพเมียนมา นอกจากนี้ยังเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเครื่องสักการะจากครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ โดยวิทยากรพ่อครูนภดล คำมูล และทียมงาน ประเพณีการถวายกฐินั้นเป็นประเพณีอันกระทำได้เพียงครั้งเดียวในรอบปี และภายในระยะเวลาจำกัด คือ 1 เดือนนับตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา