โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาทีมการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก ผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอและประกวดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  Young Inventors | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาทีมการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก ผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอและประกวดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  Young Inventors

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 490 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาทีมการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก ผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอและประกวดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  Young Inventors

วันนี้ (6 กย.62) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอและประกวดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 (Young Inventors) โดยมีนักศึกษาแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการนำเสนอและประกวดในกิจกรรมดังกล่าว โดยผลการนำเสนอและประกวดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก ผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเหลือใช้จากกระบวนการผลิตข้าวแต๋นเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกข้าวแต๋นก่ำสมุนไพร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมกังหันน้ำแบบทุ่นลอยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอัตโนมัติ จากคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมครอบแก้วจากธรรมชาติ จากคณะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ ทีมสาคูสมุนไพรสอดไส้น้ำพริกอ่องเพื่อสุขภาพ และนวัตกรรมข้าวคลุกอั่วทอด จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทั้งนี้ ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 (Young Inventors) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักนวัตกร หรือ นักจัดการนวัตกรรม, เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการคิด การออกแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 , 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์" เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562, 3.การนำเสนอและประกวดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

คลิดดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 (Young Inventors)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา