โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน Microsoft Office Specialist | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยบริการฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน Microsoft Office Specialist

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 912 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดกิจกรรมฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office 2016 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาวิตรี จรัสศรี วิทยากรจากบริษัทเอ อาร์ไอที จำกัด (ARIT Co.,Ltd.) เป็นวิทยากรฝึกอบรมและควบคุมการทดสอบดังกล่าว 
     กิจกรรมฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน MOS (Microsoft Office Specialist) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานชุดโปรแกรมสำนักงาน และเป็นการพัฒนาและต่อยอดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การฝึกอบรมและทดสอบการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office 2016 ประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word ระดับ Core , Microsoft Word ระดับ Expert , Microsoft Excel ระดับ Core Microsoft Excel ระดับ Expert , Microsoft Powerpoint และ Microsoft Access

      ซึ่งจากการทดสอบครั้งนี้ผลปรากฏว่า บุคลากรของ สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองฯ ประกอบด้วย

การรับรอง MOS โปรแกรม Microsoft Word 2016 ระดับ Core ดังรายชื่อต่อไปนี้

     ๑. คุณออมทรัพย์   อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๒. คุณณหทัย   เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๓. คุณภรัญยู   ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

     ๔. คุณภัทรมน   ลิ้มเลิศจริญวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๕. คุณอนุธิดา   แก้วสอน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

     ๖. คุณปาริชาติ  สมแก้ว บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด

การรับรอง MOS โปรแกรม Microsoft Word 2016 ระดับ Expert ดังรายชื่อต่อไปนี้

     ๑. คุณออมทรัพย์   อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๒. คุณณหทัย   เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๓. คุณภรัญยู   ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

     ๔. คุณภัทรมน   ลิ้มเลิศจริญวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

การรับรอง MOS โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ระดับ Core ดังรายชื่อต่อไปนี้

     ๑. คุณออมทรัพย์   อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๒. คุณณหทัย   เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๓. คุณภรัญยู   ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

     ๔. คุณภัทรมน   ลิ้มเลิศจริญวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๕. คุณศักดิ์ชัย  กันธะดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

การรับรอง MOS โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ระดับ Expert ดังรายชื่อต่อไปนี้

     ๑. คุณภรัญยู   ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

การรับรอง MOS โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2016 ดังรายชื่อต่อไปนี้

     ๑. คุณประเสริฐ เทพภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบเครือข่าย

     ๒. คุณณหทัย   เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๓. คุณภรัญยู   ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

     ๔. คุณภัทรมน   ลิ้มเลิศจริญวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๕. คุณณัฏฐ์พัฒน์   คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๖. คุณเวธน์วิวิฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

การรับรอง MOS โปรแกรม Microsoft Access 2016 ดังรายชื่อต่อไปนี้

     ๑. คุณออมทรัพย์   อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

     ๒. คุณภรัญยู   ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

     ๓. คุณศักดิ์สิทธิ์  เป็งอินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

      ทาง สวส.มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ในความสามารถของบุคลากร ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มเติมและต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการบริการ แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

ที่มาข่าว : ออมทรัพย์ อินกองงาม กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ/ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา