โลโก้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวและบริการ ร่วมลงนาม MOU 2 โรงแรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การท่องเที่ยวและบริการ ร่วมลงนาม MOU 2 โรงแรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากับ
โรงแรมรายา เฮอริเทจและ CREW Hotel ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โดยมี ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยและนางสาวชุติมา  เรืองฤทธิ์ราวี กรรมการผู้มีอำนาจโรงแรมรายา เฮอริเทจ, นายธานิน  นกพลับ ผู้จัดการทั่วไป CREW Hotel ตัวแทนทั้ง 2 โรงแรม สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ และสถานประกอบการในการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี (12 กันยายน 2562 – 11 กันยายน 2565)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา