โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Food Smart Camp 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ Food Smart Camp 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และโรงเรียนมัธยมในเขต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการเปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Smart Camp) ครั้งที่ 2 ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการของวิทยาลัยฯ ที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการสร้างตัวป้อนที่มีคุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นปีที่ 4–6) ในเขต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา โรงเรียนรังษีวิทยา และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ และให้นักเรียนที่เข้าร่วมค้นหาตัวเองก่อนประกอบอาชีพหรือเรียนต่อในสาขาวิชาที่สนใจ ในการดำเนินกิจกรรมได้จัดให้คณาจารย์ของสาขาฯ และวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในการทำงาน และองค์ความรู้ที่สำคัญในการศึกษาในสาขาที่สนใจ พร้อมทั้งยังให้ตัวนักเรียนเองได้ฝึกทำงานในสายอาชีพต่างๆ ที่สนใจภายในโรงงาน โครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ทำงานหรือเรียนต่อในอาชีพที่ตนเองสนใจ และเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายจะสามารถเป็นตัวป้อนคุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ในหลายหลักสูตรต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มีนาคม 2559 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา