โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ ถวายภาพลายคำ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรทัศนศิลป์ ถวายภาพลายคำ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รศ.ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมถวายภาพลายคำ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ โพธิพฤกษ์แห่งการตรัสรู้ ณ วันผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พระครูธีระสุตพจน์ (พระมหาสง่า ไชยวงค์) เจ้าอาวาสวัดผาลาด รับมอบถวายภาพลายคำล้านนา และกล่าวอนุมโทนาบุญในครั้งนี้

 

สำหรับภาพลายคำ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ โพธิพฤกษ์แห่งการตรัสรู้ (ต้นพระศรีมหาโพธิทั้ง 28 ต้น อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า) เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา โดยมี รศ.ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าโครงการ สร้างสรรค์ลายคำโดยอาจารย์และนักศึกษากลุ่มวิชาศิลปะไทยหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามรอยเส้นทางบุญวัดผาลาด (สกทาคามี) เพื่อนำไปติดในวิหารพระพุทธเมตตา วัดผาลาด อันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา