โลโก้เว็บไซต์ เครื่องคัดแยกเสาวรส ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครื่องคัดแยกเสาวรส ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (12 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ส่งมอบเครื่องคัดแยกเสาวรสให้แก่ชุมชนหมู่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการคัดแยกผลไม้ประเภทเสาวรส 

เครื่องคัดแยกเสาวรสนี้เริ่มจากนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดตาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ในขณะนั้น พบปัญหาว่าชาวบ้านมีการส่งเสริมการปลูกผลไม้ประเภทเสาวรส โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯ ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวใช้เวลานานในการคัดแยกผลไม้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยอาจารย์ไกรสร วงษ์ปู่ และอาจารย์ชยันต์ คำบรรลือ จึงได้เข้าร่วมโครงการโดยผลิตเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ซึ่งกลไกลการทำงานเครื่องคัดแยกเสาวรสออกแบบมาเพื่อให้เกษตรกรใช้งานง่าย โดยให้เสาวรสไหลตามพื้นลาดเอียงลงสู่แนวกั้นเพื่อบังคับทิศทางให้หมุนลงจานสำหรับคัดแยกขนาดซึ่งมีทั้งหมด 6 ขนาด และใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการทำงาน สามารถคัดแยกเสาวรสในขนาดเท่ากันได้มาตรฐานและช่วยประหยัดเวลาให้แก่เกษตรกรด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา