โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกทักษะฝีมือพื้นฐานและเขียนแบบ ของกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกทักษะฝีมือพื้นฐานและเขียนแบบ ของกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกทักษะฝีมือพื้นฐานและเขียนแบบ

ของกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกทักษะฝีมือพื้นฐานและเขียนแบบ ของกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.28/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นั้น

               ครุภัณฑ์โรงฝึกทักษะฝีมือพื้นฐานและเขียนแบบ ของกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เซิร์นเทค จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 578,014.-  บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                 ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา