โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานของโปรแกรมของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานของโปรแกรมของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม
ของมหาวิทยาลัย จำนวน  1  ระบบ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-------------------------------------------------

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ว./2559 ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  2559 นั้น

               ประกวดราคาเช่าระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมของมหาวิทยาลัย  จำนวน  1  ระบบ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท  อาซ์คมี  โซลูชั่น  แอนด์  คอนซัลแทนท์  จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๕,๙๐๐  บาท  (หกแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
                               ประกาศ ณ วันที่    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9                                                        ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา