โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มกราคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 608 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ กล่าวว่า “การเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย เป็นศูนย์ที่มุ่งให้การบริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับวิจัยและการเผยแพร่ผลงานสำหรับคณาจารย์และบุคลกรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เน้นการให้บริการที่เป็นระบบในรูปแบบพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีศักยภาพ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชุนและท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

  1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  2. เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และการวิจัยสำหรับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  3. สร้างเครือข่ายภายในคณะและ 6 เขตพื้นที่ (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, น่าน, ตาก, พิษณุโลก) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยที่เป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการร์ในการทำวิจัยและการทำงานผลงานทางวิชาการจากหลากหลายสาขา ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัย

 

สำหรับ เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย มีขั้นตอนให้การให้บริการ 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 SCAN QR Code เพื่อกรอกข้อมูลผู้ขอให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องในระบบ ทำการนัดหมายกับที่ปรึกษา

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งผลงการนัดหมายให้แก่ผู้รับบริการ

ขั้นตอนที่ 4 ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา