โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน เป็นวิทยากรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน เป็นวิทยากรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยวของกลุ่มต่อไป เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2559 ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา