โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เจ้าของรางวัล ThaiStar/AsiaStar Packaging เข้านำเสนอผลงานการออกแบบแก่คณะรัฐมนตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เจ้าของรางวัล ThaiStar/AsiaStar Packaging เข้านำเสนอผลงานการออกแบบแก่คณะรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 2016) และการประกวดบรรจุภัณฑ์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2558 (AsiaStar Packaging Awards 2015) ประกอบด้วย นางสาวโสรยา กันใจ การออกแบบชื่อ RESIN DOLLS  เจ้าของรางวัลชนะเลิศ AsiaStar Aword 2015 นางสาวอโณทัย คุณาและ และนายกรกช ปั้นลอย การออกแบบชื่อ ชุดผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง รางวัลชนะเลิศ Thai Star Award 2016 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ ลานหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของงานบรรจุภัณฑ์ไทย ที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้ทัดเทียมระดับสากล   ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ศศิธร ทองเปรมจิตต์และประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 








ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา