โลโก้เว็บไซต์ พลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ เยี่ยมชม ศูนย์นาโนบับเบิล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ เยี่ยมชม ศูนย์นาโนบับเบิล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 623 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรขั้นสูง ณ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ในการนี้  ผศ.วิษณุ  ทองเล็ก หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรขั้นสูงและทีมงาน นำเสนอเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้นาโนบับเบิลในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม อาทิ เลี้ยงปลาด้วยน้ำนาโนบับเบิล ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เครื่องล้างผัก ต้นแบบเครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก ซึ่งทางพลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ ได้สอบถามความเป็นไปได้ในการนำไมโครนาโนบับเบิ้ลมาบำบัดน้ำเสียและดักจับฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้แล้วอาจารย์คณะวิศกรรมศาสตร์นำเสนองานผลงานวิจัยต่างๆ เช่น  การวิจัยฝุ่น PM2.5 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 แบบแสดงผล ชุดเรียนรู้และฝึกอบรมระบบ IOT แบบครบวงจร เครื่องสกัดด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งผลงานวิชาต่างๆ จะนำไปเผยแพร่สู่การใช้จริงต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา