โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล” ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา โดยมี ดร.ประเสริฐ  ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน

งานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและเสนอหนังสือให้ตรงกับความต้องการของคณะและสาขาวิชา ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • การออกร้านจำหน่ายหนังสือตำราภาษาไทย และต่างประเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
  • การออกร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไปทั้งประเภทสารคดี และบันเทิง
  • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ digital disruption /people move และ หัวข้อ 2020 business change world โดยวิทยากรจาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และการแข่งขัน PUBG
  • กิจกรรม DIY ทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
  • กิจกรรม ROV Battle@RMUTL เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผนการประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมทีม ฝึกภาวะการเป็นผู้นำ การคาดคะเนและการคำนวณ ผ่านการเล่นเกมส์
  • กิจกรรมประกวดภาพถ่าย กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สำนักวิทยบริการฯ 2019, แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด 2019
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในการเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการสร้างบัณฑิตและบุคลากรของ มทร.ล้านนา ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอน การบริหารจัดการสำนักงานแบบธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กล่าวว่า “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างก้าวกระโดด จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่สนับสนุนการให้บริการจะต้องมีการรับมือในการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนไปของยุคดิจิทอลของห้องสมุดกำลังเกิดขึ้น เพื่อรองรับวัฒนธรรมการอ่านของคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา บุคลากร อาจารย์และทุกคนในสังคมที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคอ่านทุกสิ่งผ่านเครื่องมือการสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ที่บรรจุหนังสือที่เป็นไฟล์ดิจิทัลได้มากมาย

การดำรงอยู่ของห้องสมุดในยุคดิจิทอล ต้องตื่นตัวในการสร้างนวัตกรรมสำหรับทุกๆ งานของห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดหา การแค็ตตาล็อก การสืบค้น และการบริการด้านต่างๆ ห้องสมุดจะกลายเป็นผู้ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ รวมทั้งการนำสื่อดิจิทอลมาใช้แทนทรัพยากรแบบเก่าในห้องสมุด รวมถึงการสร้างสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงเครือข่ายจากทั่วโลก เพื่อให้บริการในการศึกษาและค้นคว้าความรู้ในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆ อย่างครบวงจร”

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา