โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 641 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง, อาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ และอาจารยอนุวัตร ศรีนวล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยทีมนักศึกษาคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน ได้แก่

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิศวกรรมเกษตรด้านการสร้างเรืองบประหยัด ผลงานนายก้องภพ ธีรโชติวณิชช์, นายภูวดล วังคำลุน, นายเจษฎา ปานช้าง, นายณัฐชนน สมนา และนายธีรพงษ์ เผือกผาสุข

รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะวิศวกรรมเกษตรด้าน ผลงานนายภูวดล ตนมิตร, นางสาวรจนารี เขื่อนแก้ว, นางสาวมัลลิกา เชียงกา,นายเอกฉัตร ธงงาม และนายพิพัฒน์พงษ์ หิรัญโกเมนทร์

รางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์ภาคบรรยายในโครงงานวิศวกรรมเรื่อง การใช้ผงเปลือกแก้วมังกรเพื่อทดแทนเกลือไนไตรท์ในการผลิตแหนม ผลงานนางสาวภาวิณี บุตริน และ นางสาวศกลวรรณ กันทา

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในวงการวิชาชีพเดียวกัน ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าและทำโครงงานวิศวกรรมเกษตรให้ดีที่สุด สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเกษตรและสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยได้มีมติให้แต่ละสถาบันหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษานำเสนอโครงงานวิศวกรรมเกษตร, แข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมเกษตรและแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นด้านวิศวกรรมเกษตร และในปี 2564 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จะเป็นเจ้าภาพจัด งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 27 ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา