โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 867 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          4 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ  อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับฟังโอวาท ข้อคิด และปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา  ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า พิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให้นักศึกษาที่จะออกสู่โลกภายนอกได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในการก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไป
          สำหรับกิจกรรมในพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากคุณณรงค์  พรหมจิตต  (Designing your life : how to survive  in the  modern  world)  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ออกแบบชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดได้ในโลกยุคใหม่ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น พิธีกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวคำอำลาสถาบัน พิธีผูกข้อมือผู้สำเร็จการศึกษา แนวทางสู่ความสำเร็จหลังจบการศึกษาจากตัวแทนศิษย์เก่า 3 คณะ แนวคิดในการทำงานจากรองคณบดี 3 คณะ กิจกรรมบรรยายและตอบคำถามของนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย การออกบูธรับสมัครงานจากสถานประกอบการ
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา