โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องหอสมุดปิดให้บริการ 23-27 มีนาคม 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องหอสมุดปิดให้บริการ 23-27 มีนาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 773 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

            เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับด้านสุขอนามัยและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจาการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาส การรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้ที่มีหน้าที่สามารถดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ ทั้งยังเป็นการอนุมัติให้ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ  

            มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศกำหนดมาตรการต่างๆ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
https://www.rmutl.ac.th/news/13385

            ดังนั้นหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีแนวปฏิบัติเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงสนองนโยบายดังกล่าว โดยปิดให้บริการในวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 และสามารถใช้บริการในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนี้

ลิงค์เข้าใช้บริการ
   - เว็บสืบค้นหนังสือ และยืมต่อออนไลน์ > http://autolib.rmutl.ac.th
   - เว็บหอสมุด https://library.rmutl.ac.th
 
   - เว็บสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > https://arit.rmutl.ac.th
   - Facebook Fanpage > AritRmutl

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานหอสมุด 053-921444 ต่อ 1323 
หรือ inbox Facebook Fanpage > AritRmutl


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา