โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  17 สิงหาคม 2559 นี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 17 สิงหาคม 2559 นี้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  17 สิงหาคม 2559 นี้

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน  โดยโครงการเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ  และเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม และรับบริการทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ในปี 2559 นี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ในวันที่17 สิงหาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เวลา 08.00-17.00 น.

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์นิทรรศการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการแข่งขันทักษะความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ การสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรด ความรู้อาหารอาเซียน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันจัดตู้พันธุ์ไม้น้ำสวยงาม การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้ว
ยังสามารถนำไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม ได้ที่ http://sciday.lpc.rmutl.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5434 2547-8  รองอธิการบดีฯ กล่าวในตอนท้าย

ข่าว : สุดารัตน์  งามตา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา