โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ขอแจ้งการทดสอบระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๓  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา ขอแจ้งการทดสอบระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๓

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 571 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอแจ้งการทดสอบระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเทอร์เน็ต)

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว.๐๖๕๔.๐๗/ว๒๐๑ เรื่อง ขอแจ้งการทดสอบระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา