โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๘๕๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๘๕๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มิถุนายน 2563 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๘๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๘๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ m๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
               กระดาษคุณภาพสูง A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๘,๕๐๐ รีม (500 แผ่น) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๕,๘๑๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                    ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
   
   
 
(รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา