โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขายทอดตลาดไม้จากการรื้อถอนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศขายทอดตลาดไม้จากการรื้อถอนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ถึง 26 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

-----------------------------------------------

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

      1.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

           1.1  ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

           1.2  ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

           1.3  ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

      2.  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

           2.1  การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยจะพิจารณาขายให้กับผู้ที่ประมูลราคารายที่เสนอราคาสูงที่สุด (ราคารวม) ของรายการพัสดุทั้งหมดเป็นเกณฑ์ เป็นผู้ชนะการประมูล โดยถือการพิจารณาของคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด เป็นที่สุด

           2.2  ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคาด้วยวาจา ต้องนำเอกสารหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงในวันที่ขายทอดตลาด ดังนี้

                 2.2.1  กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา

               2.2.1.1  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

               2.2.1.2  สำเนาทะเบียนบ้าน

                 2.2.2  กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                         2.2.2.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ

                         2.2.2.2  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย ของหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ

                         2.2.2.3  กรณีตัวแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด

      3.  การตัดสินชี้ขาดในการประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินให้ผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล  โดยการพิจารณาของคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ถือเป็นที่สิ้นสุด

               4.  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้  หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร  หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา  หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยฯ อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

      5.  ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ 50 (50%) ของราคาที่เสนอ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับราคา  หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะริบเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุฯ ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา  และหากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้  ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

               6.  ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใด ๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้

      7.  ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุออกไปจากมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะริบเงินค่าพัสดุ

               8.  กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (สู้ราคาด้วยปากเปล่า)

           8.1 ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

           มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ ในข้อ 8.2

           8.2 ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 10.00 น. ถึง 10.30  น. ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของมหาวิทยาลัยฯ และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย  เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลามหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.45 น. เป็นต้นไป

      ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  12  มิถุนายน 2563  ถึงวันที่   25  มิถุนายน  2563  ในวันและเวลาราชการ   หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutl.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5392-1444 ต่อ 1304

          ประกาศ ณ วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

 

 

 

                                  (รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร)

                                                                    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200612145943_46283.pdf
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา