โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2563  หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการ New normal อย่างเคร่งครัด โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการดังกล่า จากหลักสูตร วศ.ม.คก. 15 คน และ วศ.ม.ฟฟ. 10 คน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมแบบรอบด้าน คือ

- กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับ โดย อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร รองคณบดี

- ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

- บัณฑิตศึกษากับการปรับตัวในยุคศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธ์ุท่าช้าง

- บัณฑิตศึกษากับการประกันคุณภาพ โดย ผศ.ดร.ไกรลาศ ดอนชัย

- แรงบันดาลใจในการทำวิทยานิพนธ์ โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ

- เรียนจบภายใน 2 ปีได้อย่างไร โดย คุณบุญเรือง โพธิ์นิล ศิษย์เก่า วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

- การนำเสนอรายละเอียดหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุลและ อ.ดร.สามารถ ยะเชียงคำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา