โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563”  ตามแนวทางปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ความว่า

“ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอต้อนรับใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทุกคน เข้าสู้รั้วมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ ด้วยความยินดี ขอให้คิดว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คือบ้านหลังทีสองของทุกคน

การเข้าเรียนที่นี่ ทุกคนมาด้วยความพากเพียร ตั้งใจและอุตสาหะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันน่าชื่นชม และเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ ของการเป็นนักศึกษาและบัณฑิตที่ดีในอนาคต จากนี้ ทุกคนจะได้เข้ามามีชีวิตในสถานที่ใหม่ สิ่งแวดล้มใหม่ และระบบการเรียนใหม่ นักศึกษาใหม่จะต้องเรียนรู้ในการการปรับตัว การแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรม เพราะการเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาต้องเปิดโลกทัศน์ สร้างการรับรู้ และคัดกรององค์ความรู้ ข่าวสารอย่างเป็นระบบ ดังนั้น นักศึกษาควรใช้ช่วงเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ให้คุ้มค่า ให้เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความคิด ตลอดจนการเพิ่มทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ซึ่งทางมหาวทิยาลัยฯ มีความมุ่งหวังสร้างนักศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง มีความเป็นมืออาชีพ ทางด้านการทำงาน เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมโลกอย่างภาคภูมิ

ในโอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ทุกคน พึ่งระลึกอยู่เสมอในการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ตั้งใจพากเพียรศึกษา ประพฤติปฏิบัติ ตามกฎระเบียนของมหาวิทยาลัยฯ และรู้จักแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม  เตรียมพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่ดี ในอนาคตต่อไป  ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เข้าสู้รั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่เปรียบเสมือนนบ้านหลังที่สอง และขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน ประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตตามความคาดหวังทุกประการ”

ส่วนในภาคบ่ายมีการปฐมนิเทศในส่วนของคณะ และเขตพื้นที่ตามที่นักศึกษาสังกัด โดยในปีการศึกษา 2563 มทร.ล้านนา รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ใน 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยีการเกษตร, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ) รวมทั้งสิ้น 5,114 คน

         ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา