โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดการนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดการนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 561 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563" ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 8  น.ส.สวาท คำโพธา ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด และอาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอโครงการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้บันทึกความร่วมมือร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ในการพัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน โดยปีนี้เป็นปีที่ 3  มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากให้กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ที่กระจายอยู่ในทุกท้องถิ่น เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ของนักศึกษามาพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก็ตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในการยกระดับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 โครงการประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่ง และผักตามฤดูกาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มกาละแมแม่ทองใบ สันดอนรอม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
  3. โครงการพัฒนาศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) หมู่บ้านดอนเปา  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  4. โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่ บ้านห้วยกาน ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
  5. โครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว หมู่บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  6. โครงการ ฝั้นฝ้าย ปั้นฝัน ยุวพัฒน์ผลักดันผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายกลุ่มอาชีพบ้านตาล อำเภอฮอด
    จังหวัดเชียงใหม่
  7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “วิถีธรรมชาติ ..วิถีท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  8. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านเชิงดอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพ นายวรวิทย์ ณ วรรณมา   นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์พรหมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา