โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงด้านระบบขนส่งทางราง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงด้านระบบขนส่งทางราง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงด้านระบบขนส่งทางรา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูฝึกวิชาชีพที่มีความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง ให้พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนือ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งบุคลากรภายใน มทร.ล้านนา และเครือสาบันอุดมศึกษา รวม 30 ท่าน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563  ซึ่งในวันที่  16  กรกฎาคม  2563  อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านระบบขนส่งทางรางในอดีตและอนาคต และแผนและความคืบหน้าการก่อสร้างทางคู่ กรุงเทพ – เชียงของ” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีจรัสพงษ์ ไพยราช วิศวกร ๘ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภายหลังจากการบรรยายจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องเรียนต้นแบบและห้องปฏิบัติการระบบอาณัติสัญญาณ ห้องปฏิบัติการการทดสอบวัสดุระบบราง การตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟแบบไม่ทำลาย ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้จะเป็นทีมวิทยากรจาก มทร.ล้านนา  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ชัยกลาง พร้อมทีมงาน นอกจากการบรรยายพิเศษแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง ของ มทร.ล้านนาอีกด้วย

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563   ผู้อบรมจะได้เข้ารับฟังการอภิปราย ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง ระบบล้อเลื่อน และหัวรถจักร ขบวนรถไฟ และระบบเส้นทางการเดินรถ  ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสรพงษ์ แจ้งเมือง  ผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรลำปาง หน่วย 10 เชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณนันทวัฒน์  จ๋อยคล้าย พนักงานเทคนิค แขวงรถจักรลำปาง หน่วย 10 เชียงใหม่ และคุณทศพล  รังมาตย์ พนักงานเทคนิค แขวงรถจักรลำปาง หน่วย 10 เชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

ภายหลังจากการรับอบรมและศึกษาดูงานเสร็จสิ้น ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร ในการนี้ คุณสรพงษ์ แจ้งเมือง  ผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรลำปาง หน่วย 10 เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอมบรม


คลังรูปภาพ : ระบบราง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา