โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แก้ไขรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แก้ไขรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 1846 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ลงวันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๓  โดยผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพราย นางสาวจันจิรา  สุขสามปัน  ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่ ๑๐๐๓/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น 

                      ดังนี้น  เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อ ๖   ข้อ ๑๔  และข้อ ๑๕  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงขอแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก  นางสาวจันจิรา  สุขสามปัน  เป็น  นายคุณพจน์  สันชุมภู  ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนในลำดับถัดไปจากผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกรรมการผู้แทนจากสมาชิก  ตามเอกสารนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา