โลโก้เว็บไซต์ เทคนิคคอมฯ ส่งต่อสื่อการเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทคนิคคอมฯ ส่งต่อสื่อการเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 864 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เทคนิคคอมฯ ส่งต่อสื่อการเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตา ผศ.อุดม  สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสต์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ที่ปรึกษาฯ นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบผลงานสื่อการสอน 7 ชิ้นงาน ให้แก่โรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนายประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมอาจารย์ผู้สอบรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่           ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่าโครงงานทั้งหมดของนักศึกษาอยู่ในรายวิชาโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษาจะให้นักศึกษาเข้ามาสำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะออกแบบสื่อที่นำไปพัฒนาทักษะหรืออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้ของนักเรียนพิการทางสายตาได้ โดยมีอาจารย์ศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์และอาจารย์วัชชิระ  หาญกล้า อาจารย์ประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ คอยให้คำชี้แนะจนโครงการงานของนักศึกษามีความสมบูรณ์ นำมาใช้กับนักเรียนพิการทางสายตาได้จริง โดยผลงานของนักศึกษาทั้งหมด 7 ชิ้นงาน ดังนี้ ·       เครื่องวัดสีพูดได้ สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ผลงานของ น.ส.ปรียาดา มุ่งกรุณาและนายกิตติพงษ์  รอบคอบ ·       เครื่องวัดมุมและบอกทิศแบบมีเสียงพูด สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการห็น ผลงานของ นายสุรินทร์  ใจกุม‚ นายไพโรจน์  ฉายทอง ·       เทอร์โมมิเตอร์เพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ผลงานของ นายนวัชธนพล  ทองหลางและนายโยธิน  คำตุ้ย ·       กล่องเปล่งเสียงฝึกสอนเด็กประถมวัยด้วยคีย์บอดร์ดมาตรฐาน สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ผลงานนายกฤติน  ทิพย์สนและนายนุกูล  ชูศรี ·       เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงสำหรับคนตาบอด ผลงานของนางสาวพัชราฤดี  กันทาหงส์และนายอนุภาพ  อาจหาญศรี ·       เครื่องตรวจธนบัตรเปล่งเสียงได้ สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ผลงานของนายวัชรินทร์  ปรีดีและนายสามารถ  อินช้อน ·       ล้อกลิ้งบอกระยะทาง สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  ผลงานของนายณัฐดนัย  เศรษฐเมืองและนายสรายุทธ  ติสม โดยโครงการทั้ง 7 ชิ้นของนักศึกษาจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา