โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบายในโอกาสที่ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบายในโอกาสที่ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1719 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 18 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อว. จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

               ส่วนในภาคบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปยังเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่เพื่อติดตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19)ซึ่งมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบ ตัวแทนผู้ประกอบการและผู้ได้รับการจ้างงาน ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

              สำหรับโครงการ อว.จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด - 19 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรองรับผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ร่วมกัน ดำเนินการโครงการ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19(COVID-19) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้ อว. ที่จะดำเนินการในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานใน อว.ที่ดำเนินการตามชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โครงการนี้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนที่ว่างงาน ให้มีงานทำ และได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเฉพาะด้าน ทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล โดยมทร.ล้านนา นั้น ได้ดำเนินงานตามโครงการ อว.จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด – 19 (COVID-19)มาแล้วในระยะที่ 1 และระยะที่ 2  มีพื้นที่ดำเนินการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน ลำปาง ตาก พิษณุโลก สุโขทัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา