โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชีจัดอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาการบัญชีจัดอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          31 สิงหาคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนออกฝึกประสบการณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้านความรู้เชิงวิชาการและด้านความสามารถในทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการอาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์  อาจารย์หมวดศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อการใช้ชีวิตและจรรยาบรรณวิชาชีพในการทำงาน และอาจารย์ปฐมชัย  กรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อการจัดการเอกสารทางธุรกิจ รายการบันทึกการค้าและภาษีอากร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
          ที่มาของข่าว : ผศ.กรรณิการ์ จันทร์อินทร์ /ปทิตตา แสนจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา