โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยศาสตร์ฯ  จัด “โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยศาสตร์ฯ  จัด “โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

ภายใน “โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา” มีแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน คือ การจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานด้านเกษตร และอาหาร กว่า 16 ผลงาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานการยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ที่ดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่อาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านอื่นๆ มาพัฒนา เพื่อตอบสนอง  ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาในเชิงพาณิชย์, ส่วนที่ 2    การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ชึ่งเป็น   หนึ่งในทีมงานร่วมพัฒนาผลงาน (โดย ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ จากศูนย์นโยบายเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง) ในการให้องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจในยุค New normal ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวและปรับใช้ในสถานประกอบการ และการให้ความรู้แลกเปลี่ยน ด้านการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่วนสุดท้าย กิจกรรมการออกร้านของผู้ประกอบการ การสาธิตและชิมสินค้าตัวอย่างจากงานวิจัยที่ร่วมโครงการและการออกร้านของ บริษัทจำลอง มทร.ล้านนา เชียงราย น่าน พิษณุโลก ซึ่งมีสินค้าการเกษตรจากงานฟาร์มจำหน่าย สินค้าเกษตร โดยผู้ร่วมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปีนี้ (2563) อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการภายนอกที่สนใจร่วมถึงหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน อาทิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา