โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน Brawijaya - RMUTL | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน Brawijaya - RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 565 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ Brawijaya – RMUTL International Class Program (BRIC Program) 14 คน โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวในโอวาท และ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องเรียนนวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56พรรษาฯ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559    

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya University (BU) ประเทศอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา  โดยจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และสาขาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 14 คน ร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 24 กันยายน 2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา