โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 613 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 3 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ ณ ศาลาราชมงคล  เพื่อเป็นการแสดงความถึงกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ศิษย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสัมมาอาชีพ แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นการเรียนในภาคการศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจาก 4 คณะ 1 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธี

โอกาสนี้ อธิการบดี ให้โอวาทแก่นักศึกษา ความว่า “พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์และปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิทยาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางการแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ทุกคนอยากเป็นศิษย์มีครูเพราะหมายถึงการที่คนๆนั้นจะถูกบ่มเพาะความดีมีคุณธรรม และความรอบรู้สิ่งต่างๆ มากจากครู ทำให้คนๆ นั้นมีความรู้ ถ้าได้ครูดีมีความเชี่ยวชาญเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วยแล้ว คนๆ นั้นยิ่งจะได้รับการยอมรับนับถือ ใครรู้จักก็รู้สึกเกรงขาม เพราะเชื่อว่าคนที่เป็นศิษย์ของครูท่านนั้นจะต้องเป็นคนเก่ง คนดี ตามไปด้วย  และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเสมือนการประกาศความผูกพัน ระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาว คำว่า “ครู” นั้นมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” ทั้งนี้เพราะผู้เป็นครู จะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างหนักยิ่ง กว่าที่จะอบรมสั่งสอนให้คนๆ หนึ่งเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ครูคนแรกของทุกคนคือพ่อและแม่ และด้วยเหตุนี้ครู จึงเป็นบุคคลที่สังคมไทยให้การยกย่องเสมือนพ่อและแม่คนที่สองของศิษย์ ตามประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณนี้ ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมดอกไม้และสิ่งของต่างๆ 4 อย่าง มาเป็นเครื่องบูชาครู ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีนัยยะสำคัญ อันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ ได้แก่

  • หญ้าแพรก หมายถึง ขอให้ศึกษาเรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือน คำว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์
  • ดอกเข็ม  หมายถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อดอกเข็ม
  • ดอกมะเขือ หมายถึง ขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล
  • ข้าวตอก หมายถึง ขอให้ตั้งใจรับการอบรมจากครูอาจารย์เพราะในการศึกษา ครูต้องอบรมศิษย์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้การ “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากเปลือก

       และด้วยความสำคัญของพิธีดังกล่าว ทำให้ในช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ของทุกปีมหาวิทยาลัยของเราจึงได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตามคำเปรียบเทียบว่า อาชีพของครูนั้นเหมือนกับเรือจ้าง ที่มีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝันหรือฝั่งแห่งความสำเร็จ คำกล่าวนี้อาจจะถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียว ทั้งนี้เพราะ การศึกษาที่มีครูเป็นผู้ป้อนความรู้ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เรียนรับเพียงฝ่ายเดียวนั้นไม่สามารถจะทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนควรต้องให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนมีความใฝ่ใจในการศึกษา เชื่อฟัง และขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อครูมีความพร้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้แจวเรือที่ดีแล้ว นักศึกษาก็ควรทำหน้าที่เป็นผู้โดยสารเรือที่ดีด้วย  อีกทั้งในโลกยุกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีพรมแดนปิดกั้นการแสดงความคิดความเห็น ไม่มีขีดจำกัดในการข้อมูลข่าวสาร จึงอยากให้นักศึกษาใช้วิจารณณาณ วิเคราะห์ด้วยเหตุผลในการรับเอาข้อมูลลข่าวสารจากสื่อต่างๆ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับการเรียนของตนเอง

      ท้ายนี้ในนามของคณาจารย์ที่ชุมนุม ณ ที่แห่งนี้ ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์ ที่รักทุกคน ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญา มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษวิชาความรู้ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา