โลโก้เว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
     
 
               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
  ศีลศิริ สง่าจิตร
  (รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (E๖๓๐๘๐๐๒๘๔๒๗) ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. ครุภัณฑ์ระบบการใช้บริการหอสมุดดิจิทัล Smart library จำนวน ๑ ชุด ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓ ครุภัณฑ์ระบบการให้บริการหอสมุดดิจิทัล Smart library จำนวน ๑ ชุด ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓
 
 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา