โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมผู้สอนเน้น EP | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมผู้สอนเน้น EP

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program)” แก่อาจารย์ในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ศศ.201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา สำหรับโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำทักษะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์ในคณะฯ ทั้ง 5 เขตพื้นที่เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา