โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 กันยายน 2563 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
  ศีลศิริ สง่าจิตร
  (รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (M๖๓๐๙๐๐๒๕๘๑๕) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๓๐๙๐๐๔๒๙๒๖ ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบสมรรถนะการขับเครื่องจักรกลการเกษตรและจักรกลอุตสาหกรรม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
P๖๓๐๙๐๐๔๒๙๒๐ ครุภัณฑ์ชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๒๓,๒๙๕,๕๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
P๖๓๐๙๐๐๔๒๙๑๖ ครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
P๖๓๐๙๐๐๔๒๙๑๑ ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
P๖๓๐๙๐๐๔๒๙๐๕ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบยานยนต์ (EV Car) ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๒๓,๒๙๕,๕๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
P๖๓๐๙๐๐๔๒๙๐๑ ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ process control ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๙๕ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ห้อง ๓,๕๖๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๘๖ ครุภัณฑ์ห้องทดสอบมาตรฐานนักควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๘๓ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ห้อง ๓,๖๗๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
๑๐ P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๗๕ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และดิจิตอล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
๑๑ P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๗๑ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
๑๒ P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๖๓ ครุภัณฑ์ชุดฝึกอินเตอร์เน็ต ออฟธิงส์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
๑๓ P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๖๑ ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการจัดทำต้นแบบงานออกแบบ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
๑๔ P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๕๘ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๒,๙๔๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
๑๕ P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๕๒ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
๑๖ P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๔๔ ครุภัณฑ์เครื่องหาเอกลักษณ์สาร (ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโพโตมิเตอร์) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๓๙ ครุภัณฑ์วิชาชีพวิศวกรรมการผลิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
๑๘ P๖๓๐๙๐๐๔๒๘๓๗ ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์และสารอาหารในน้ำดี น้ำเสีย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา