โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดประกวด “BALA Ambassador 2020” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดประกวด “BALA Ambassador 2020”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการประกวด “BALA Ambassador 2020” ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดและมอบรางวัล SMART BALA Hand’s – On 2020 ในการประกวดครั้งนี้ มาในธีม CASI’NO’ เพื่อในนักศึกษาตระหนักรู้และพิษภัย และความน่ากลัวอบายมุขและการพนัน

 

โดยผลการประกวด BALA Ambassador 2020 มีดังนี้

ประเภท Miss BALA Ambassdor 2020 ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุนารี ทาปล้อง : การจัดการสำนักงาน (เทียบโอน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวภัสพร ศรีรุ้งกุล : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวณัฐมล กันทะวงค์ : การตลาด (เทียบโอน)

ประเภท Mister BALA Ambassdor 2020 ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นายภูริวัฒน์ จินนะตาล : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายคมสัน ชัยชนะ : การตลาด (เทียบโอน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายชิติพัทธ์ บุญทายศ : การท่องเที่ยวและการบริการ

ประเภท Miss Queen BALA Ambassdor 2020 ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ รมิดา ปินทรายมูล : การท่องเที่ยวและการบริการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เจตนิพัทธ์ เจริญนิตย์ : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วรเมร หมั่นการ : การตลาด

รางวัลพิเศษ รางวัล SMART BALA Hand’s – On 2020 ได้แก่ นายคมสัน ชัยชนะ : การตลาด (เทียบโอน) รางวัล BALA Popular Vote 2020 ได้แก่ นางสาวสุนารี ทาปล้อง : การจัดการสำนักงาน (เทียบโอน) รางวัล BALA Photogenic 2020 ได้แก่ นางสาวณัฐมล กันทะวงค์ : การตลาด (เทียบโอน) รางวัล ขวัญใจ มชิตา Clinic นางสาวณัฐมล กันทะวงค์ : การตลาด (เทียบโอน) รางวัล ขวัญใจ MAJOR Cineplex ได้แก่ นางสาวณัฐมล กันทะวงค์ : การตลาด (เทียบโอน), นายภูริวัฒน์ จินนะตาล : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และ เจตนิพัทธ์ เจริญนิตย์ : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รางวัล BALA Public Love 2020 ได้แก่ นายธนบดี สิงหนาท : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ขอขอบคุณ ข่าวจาก สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา

ภาพถ่ายจาก ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา