โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อรับรองแปลง ครั้งที่ 3  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อรับรองแปลง ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ด้วยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด โดยบูรณาการ การดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาควิชาการ  อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กรรมการผู้จัดการ บ.ประชารัฐฯ น่าน พาณิชย์จังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน  บริษัทเซ็นทรัลฟู๊ด รีเทลจำกัด บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยสาขาน่าน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน ดร.มาโนช ชายครอง นางฑิฆัมพร กองสอน นางดวงเดือน ขัติยเนตร นายณัฐกิจ ทะกา สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานกรรมการ จึงจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดน่าน เพื่อรับรองแปลง ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในที่ประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย เป็นผู้ดำเนิการประชุมในครั้งนี้

         เกษตรกรรมยั่งยืน SDGsPGS (Sustainable Agriculture) คือ ระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต เกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศซึ่งนําไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของเกษตรกรและผู้บริโภค เกษตรกรรมยั่งยืนครอบคลุมเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา